10 spørsmål og svar om AuraTransformasjon™

10 SPØRSMÅL OG SVAR

1) Hva skjer ved en AuraTransformasjon™?

Alle mennesker er energi i konstant bevegelse. Den synlige del – kroppen – er en manifestasjon av de usynlige energier som omkranser og gjennomstrømmer kroppen din. Denne mindre synlige delen kalles auraen. I auraen er alt du tenker og føler bare energi i bevegelse eller forandring. Alle former for smerter og sykdom; det at du ikke gjør som du har lyst til, men hva andre forventer av deg; manglende grensesetting; manglende respekt for andres grenser; negative følelser som styrer livet ditt, som f.eks. angst, skyldfølelse, manglende selvverd, ensomhet og drømmer du ikke får satt ut i livet – alt dette er manifestasjoner av såkalte negative vibrasjoner eller blokkeringer i auraen. Din fysiske kropp er således et speilbilde av det som foregår på alle tilstedeværende plan i auraen din.

Ved en AuraTransformasjon™ renses det ut dypt i systemet, og dermed skapes det plass til åndsenergien i det høyere mentale legeme, som utfolder seg og overtar plassen etter de gamle lavere energilegemer og sjelsenergien. Det er på det høyere mentale plan at din ånd befinner seg, og dette er det banebrytende ved en AuraTransformasjon™. Det er et kjempesprang inn på et bevissthetsplan som mange bare leilighetsvis har kontakt med. Å være i konstant kontakt med sin ånd er det vi alle bevisst og/eller ubevisst søker å oppnå.

Når du har fått utført en AuraTransformasjon™, = din bevissthetsutvidelse, så vet du intuitivt hva som er bra for deg, og hva som er mindre bra for deg. Hvor kraftig dette kommer til uttrykk, avhenger naturligvis av hvem du er som menneske og hvor i livet du er i din prosess og utvikling.

2) Hva er det normale forløp etter en AuraTransformasjon™?

Forløpet kommer helt an på hvem du er og hvor du står i livet ditt. Noen opplever total ro, harmoni og balanse. En frigjøring og lykkefølelse. En klarhet og bevissthet om livets fylde og en dyp glede ved å være her som menneske – å være til! Andre opplever noen kaotiske dager, da de følelses- og tankemessig beveger seg fra den ene ytterlighet til den andre.

Erfaringen viser at de første 3 månedene etter en AuraTransformasjon™ er perioden da du skal finne deg til rette i dine ’nye omgivelser’. I denne perioden finner du stedet hvorfra du deretter vil arbeide med din fortsatte utviklingsprosess. Alt faller til ro. Alt finner balansen, og den kjærligheten du får til deg selv blir din vilje til et fremtidig liv i balanse.

3) Er det noen vei tilbake hvis jeg angrer på min AuraTransformasjon™?

Nei, en AuraTransformasjon™ kan ikke gjøres om. Det er likevel mulig å svekke beskyttelsen og til delsogså magnetismen i det nye balanselegemet dersom man selv ønsker dette.Hvis du før din AuraTransformasjon™ er usikker på om du vil være i stand til å forvalte den nye friheten i livet ditt, som du uvegerlig vil oppleve, skal du hellere vente med å få utført din AuraTransformasjon™. I så fall er du ikke klar til å gi slipp på den tryggheten som for noen mennesker kan ligge i å leve under begrensede forhold.

Det kan være vanskelig å forstå at noen mennesker kan ønske å ’komme tilbake til det gamle’ når de først har merket livet flyte etter AuraTransformasjonen, men oppstår trangen til dette, har de alltid mulighet til å velge gamle rammer på de nye vilkårene, der man er ett med sin ånd og sin kropp.

4) Finner jeg kjærligheten til meg selv etter min AuraTransformasjon™?

Når du får foretatt en AuraTransformasjon™, kommer du til å merke, kjenne og intuitivt forstå deg selv langt bedre enn tidligere. Hermed følger egenkjærligheten. Du inntar jo din dypeste essens. Det er viktig at du ikke forveksler egenkjærlighet og selvtillit, som er to forskjellige størrelser. Egenkjærligheten finner du. Selvtilliten skal du i noen sammen-henger arbeide med.

5) Får jeg løst alle mine problemer, eller skal jeg fortsette å jobbe med meg selv etter min AuraTransformasjon™? Blir alt forløst?

Alt blir ikke forløst på én gang, men du vil intuitivt vite hva som er bra og hva som er dårlig for deg. Hvor kraftig det kommer til uttrykk, avhenger av hvem du er og hvor du er i livet og i din personlige utvikling. Din ’nye’ viljestyrke til å jobbe med deg selv vil bli styrket. En AuraTransformasjon™ fritar deg dermed ikke for ansvaret for deg selv og din fortsatte utvikling. Tvertimot! AuraTransformasjon™ bringer deg i tettere kontakt med nettopp de følelser og tankemønstre som trenger din kjærlige omsorg, og som kanskje nettopp trenger at du tar ansvar for deg selv.

På grunn av din AuraTransformasjon™ vil du altså, som tidligere nevnt, vite hva som er dårlig for deg og hvor grensene dine kanskje ubevisst tidligere er blitt overtrådt. Du vil få øye på det mens det skjer. Det kan være veldig tungt å se og merke de områdene i livet ditt der du tidligere har sviktet deg selv, men det er nødvendig å se det for å kunne handle i forhold til det – og du vil handle! Det er derfor viktig at du gir deg selv tid, men også plass, til å øve deg på å mestre ’ditt nye jeg’.

6) Blir jeg helbredet for fysiske sykdommer og ubalanser hvis jeg får en AuraTransformasjon™?

Oftest er det sinnets tilstand som er utslagsgivende for en dårlig helse, men sykdom kan også relateres til den karmaen vi har brakt med oss i livet. I og med at vi styrker vårt sinn ved en AuraTransformasjon™, forekommer det at det skjer spontane helbredelser, eller mirakler, som andre vil kalle det. Det kommer helt an på vår livskontrakt, og om vi bevisst velger å lære gjennom sykdom. Det er viktig å merke seg at et godt avbalansert menneske aldri på det ubevisste plan vil velge sykdom i livet sitt, og at vedkommende oftest lever veldig lenge. Men det kan være snakk om et godt avbalansert menneske som befinner seg i ubalanserte omgivelser, hvilket kan medføre en slags ’sykdom’ eller noe nærmere et illebefinnende.

Når kroppen og ånden forenes ved en AuraTransformasjon™, og når krystallenergien begynner å innta kroppen, kan de to energiskiftene skape en friksjon. Det tilsvarer å forene elementene ild og vann, som vanskelig lar seg forene, og disse elementenes innbyrdes avbalansering kan i flere tilfeller medføre uforklarlig ’sykdom’.

7) Jeg har clairvoyante og healende evner. Hvordan vil en AuraTransformasjon™ få innflytelse på disse evnene og min fortsatte åndelige utvikling?

Clairvoyance angir en spesiell evne til å være følsom overfor visse ikke-fysiske energier, men evnen i seg selv har ingenting med hvor langt man er nådd i sin åndelige utvikling og modenhet. Mange fristes til å tro at clairvoyante mennesker er meget bevisste bare fordi de ofte er i stand til å avlese andres bevissthet, få budskaber fra åndelige vesener og oppfatte hva som skjer andre steder eller hva som kan komme til å skje i fremtiden, men klarsyn og ’stor’ bevissthet er ikke det samme.

Clairvoyante evner regnes av de fleste for å være så overmenneskelige at innehaveren ofte tillegges stor åndelig innsikt og modenhet, noe det i virkeligheten er svært få mennesker forunt å ha. Nesten alle clairvoyante mennesker på Jorden er clairvoyante på det astrale plan, da evnen fungerer gjennom solar plexus-chakraet der menneskets følelser og livsplan iakttas. Bare ganske få mennesker er clairvoyante på åndsplan, der menneskets bevissthet og fulle energipotensiale kan avleses.

Når du får en AuraTransformasjon™, vil intuisjonen og den høyere clairvoyance på åndsplan vokse frem i den naturlige vekstprosessen som du gjennomgår etterpå. Du vil ikke miste evnene dine, men derimot forfine disse som beskrevet ovenfor, men innenfor nye rammer. Dessuten vil du være fullt beskyttet av det nye balanselegemet slik at det ikke oppstår nervøse lidelser eller utbrenthet, noe som desverre er vanlig hos mange ’lysarbeidere’ i gammel forstand, som har fått åpnet helt opp for de astrale energiene. Med hensyn til dine helbredende evner blir disse mye kraftigere efter en AuraTransformasjon™, fordi du kommer til å bruke mye høyere energier enn det som tidligere var mulig.

8) Hvorfor kommer noen lettere gjennom en AuraTransformasjon™ enn andre?

Det har noe med våre karmiske prosesser å gjøre. Hvis du har vært mindre karmisk belastet eller har befunnet deg ved slutten av ditt karmiske forløp, vil din prosess være enkel, og du vil raskt finne deg til rette i ditt nye balanselegeme. Men er du hardere karmisk belastet, er prosessen tilsvarende tyngre. De første 3 månedene kan være vanskeligere for noen enn for andre, og da kan en ekstra avbalansering lindre prosessen.

Hvor lang tid det tar for din bevissthet å venne seg til den nye tilstanden etter din AuraTransformasjon™ har også noe å gjøre med hvor mye du tør å stå i den nye bevissthetsstruktur og tilstand, og hvor trygg og kjent du er med forholdene etter en AuraTransformasjon™ basert på andres erfaringer og beskrivelser av situasjonen.

9) Kan jeg være sikker på at jeg er blitt Karma-fri? Jeg synes fortsatt at jeg er belastet av min skjebne!

Det er viktig at du atskiller den livskontrakten (din dharma) du har inngått med den åndelige verden før du inkarnerte, og den karma du tidligere har båret rundt på. Karma er som all annen energi, og denne energien oppløses i forbindelse med din AuraTransformasjon™, slik at du er løst fra all tidligere karma. Alle nåtidige og fremtidige tanker, handlinger og ord vil du fremover få hurtig feedback og respons på, og du vil merke konsekvensene mye raskere enn før.

Du skal billedlig talt se AuraTransformasjon™ som en grundig hovedrengjøring av kroppen din, der ikke noe skitt blir etterlatt. Din livskontrakt fortsetter med hensyn til å nå et bestemt mål i livet, men nå uten den opprinnelig tyngende bagasje, og du vil derfor være bedre i stand til å oppfylle din livskontrakt. Samtidig er du med på å løfte energiene rundt deg. Det som kan være vanskelig i prosessen er at du har levd og handlet ut fra de gamle mønstre og begrensninger som du bar i din karma, hvilket ikke lenger er hensiktsmessig. Ditt system er nå i ferd med å innrette seg i den nye tilstanden av frihet, og dette kan medføre stress, noe forandringer ofte gjør.

10) Jeg vil gjerne ha en AuraTransformasjon™, men hvordan sikrer jeg meg at jegikke faller ned i et ’mørkt hull’ eller får en depresjon, som jeg har lidd av tidligere?

Det er ikke tilrådelig å få foretatt en AuraTransformasjon™ hvis du lider av en depresjon. Er du derimot fri fra dine depresjoner og uten medisinering, er det ingenting i veien for å få en AuraTransformasjon™. Men du skal være oppmerksom på at noen har litt vanskeligere for å finne sitt personlige ståsted etter sin AuraTransformasjon™ enn andre, og at det krever at du over en periode får en rekke avbalanseringer som kan lindre prosessen.

10 spørsmål og svar om AuraTransformasjon™

© Copyright Auraformidler-kursene™ v/Anni Sennov i samarbeid med Berit Reaver

S e p t e m b e r 2 0 0 6